VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  • by

I. Úvodné ustanovenia

internetového obchodu www.svethodvabu.sk ( ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi majiteľkou stránky svethodvabu.sk: Ing. Zuzana Kmeťková, so sídlom Mierová 2, Zvolenská Slatina, IČO: 43974147, zapísaná v: Okresný súd Zvolen, Oddiel: 670, Vložka 16791 (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.svethodvabu.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.svethodvabu.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka,
zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.svethodvabu.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. “ Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy“ Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku.
Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „objednávka“) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci oznámi telefonicky ( telefonát, sms) alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len „akceptácia“). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu, kde Predávajúci upresní dodaciu lehotu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu (ponuke) tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak čo najskôr od vašej predchádzajúcej objednávky. Ak to bude možné, obdržíte doobjednávku naraz s prvou objednávkou, budem vás informovať e-mailom. Hodnota objednávok sa spočíta a podľa celkovej hodnoty sa pripočíta (alebo nepripočíta ) poštovné.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.svethodvabu.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Predávajúci nie je platcom DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:

a) online platobnou kartou – v momente vytvárania objednávky

b) prevodom na účet na základe odoslanej notifikácie e-mailom

c) pri prebratí zásielky na dobierku v hotovosti

d) pri osobnom odbere v sídle predávajúceho v hotovosti

Pri objednávke nad 200 € nie je možné zaslať tovar na dobierku.


Pokiaľ Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných
obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, z ktorého úhrada prišla.

IV. Dodacia lehota

4.1. Väčšinu modelov šijem výhradne na Vami vytvorenú objednávku. Hoci pri jednotlivých modeloch je uvedené “Skladom” , neznamená to, že model mám skutočné ušitý v zásobe. Znamená to, že model je možné objednať a to z pridelených možných farieb/materiálov ( je to vlastne informácia, že pridelené farby/materiály sú skladom a z nich je možné vyberať)

Tovar bude Kupujúcemu dodaný čo najskôr v závislosti od náročnosti vyhotovenia objednaného odevu, najneskôr 14 dní od prijatia platby. O približnej dobe dodania Vás vždy informujem e-mailom.

Ak potrebujete objednávku vybaviť súrne, napíšte to do objednávky, prípadne sa informujte telefonicky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčam informovať sa telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky a myslia si, že nebola zaslaná.

4.2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný model, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.3. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, Predávajúci vráti uhradenú cenu Kupujúcemu do 5 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

a) Doprava na adresu určenú Kupujúcim pri objednávke nad 30€ a zaplatení prevodom je zdarma. ( doporučená zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty)

b) Doprava na adresu určenú Kupujúcim pri objednávke do 30€ a zaplatení prevodom je 2€.   (doporučená zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty)

c) Úhrada ceny na dobierku je 3€ ( doporučená zásielka prostredníctvom Slovenskej pošty)

d) poplatok za doručenie kuriérom DPD je 7€.

e) doručenie mimo SR je možné dohodnúť individuálne

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

b) Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo kuriérovi/pošte a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru
v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho:

Ing. Zuzana Kmeťková, Mierová 2, 96201 Zvolenská Slatina

6.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné
náklady.

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný.

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

1.      V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom E-obchodu, Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci však nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak jej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho. Kupujúci taktiež nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak jej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

2.      Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia lehoty pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, ktorý bol Kupujúcemu dodaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže v uvedenej lehote tovar vrátiť aj osobne v sídle Predávajúceho.

3.      Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako je vrátený tovar Predávajúcemu doručený alebo kým Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.      V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky, nevráti Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar a vráti tovar, zaslaný Kupujúcim, na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu. 

5. Poštové, prepravné a ostatné zasielacie náklady sa nevracajú.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných
nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

8.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

8.5. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto
archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

8.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 8.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1